بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری

بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
تاریخ : شنبه, ۴ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Saturday, 24 April , 2021

مجموعه علوم جغرافیایی | نوین شهرساز - بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی ایران

08خرداد
روش های بهینه سازی در آمایش سرزمین
مقاله فارسی

روش های بهینه سازی در آمایش سرزمین

امروزه روش های بهینه سازی در ابعاد مختلف آمایش سرزمین نظیر مکان یابی و بهینه سازی فضای کالبدی، کاربرد فراوانی دارد.در این مقاله به بررسی روش های مختلف بهینه سازی چند معیاره در مکان یابی و بهینه سازی در فضای کالبدی پرداخته شده است.

05خرداد
تحلیلی بر موانع فراروی آمایش سرزمین در ایران
مقاله فارسی

تحلیلی بر موانع فراروی آمایش سرزمین در ایران

در اين مقاله تلاش شده است تا تصويری خلاصه از تحولات برنامه ريزی كشور با تأكيد بر آمايش سرزمين طی سالهای گذشته ارائه شود و جايگاه آن در نظام برنامه ريزی كشور تبیین گردد.

02خرداد
تبیین ابعاد مفهومی آمایش سرزمین
یادداشت علمی

تبیین ابعاد مفهومی آمایش سرزمین

در بررسی ریشه لغت آمایش، با توجه به مفهوم علمی آن و در جهت سازماندهی فضا، مجموعه فعالیت هایی صورت خواهد گرفت که به نوعی در معانی مختلف مصدر "آمودن" مستتر است.در حیطه برنامه ریزی، آمایش سرزمین دلالت بر اقدام هایی دارد که به طور گسترده توسط بخش عمومی به کار گرفته می شود تا آینده توزیع فعالیت ها و سکونتگاه ها را در فضا تحت تاثیر قرار دهد..

30اردیبهشت
مکتب جغرافیای ساختاری
یادداشت علمی

مکتب جغرافیای ساختاری

به صورت کلی، به الگو، آرایش یا سازمان دهی اجزای مرتبط در یک سیستم،جغرافیای ساختاری نامیده می شود.

30اردیبهشت
مکتب جغرافیای رفتار گرایی
یادداشت علمی

مکتب جغرافیای رفتار گرایی

جغرافیای رفتار فضایی در پی کشف و شناخت نقشه های ذهنی مردم و پرده برداری از ادراکات آن ها از مکان ها است

30اردیبهشت
مکتب جغرافیای رادیکالیسم
یادداشت علمی

مکتب جغرافیای رادیکالیسم

«دگرگونیهای بنیادی » رادیکالیسم به معنای هواخواهی و طرفداری از رادیکال، از نظر لغوی به معنای اصل و ریشه است.در علوم اجتماعی به آن اندیشههایی میگویند که اقداماتی تند و سخت و ریشهای را در بهبود جامعه خواهانند و دگرگونی های بنیادی را در امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی طلب میکنند

30اردیبهشت
مکتب جغرافیای آنارشیستی
یادداشت علمی

مکتب جغرافیای آنارشیستی

بنیان های فکری و ایدئولوژیک مکتب آنارشیسم در رابطه با طبیعت، انسان را بخشی از طبیعت تصور نموده و چون در طبیعت سلسله مراتب وجود ندارد، پس جوامع انسانی نیز به عنوان یک جزء از طبیعت نمی تواند جدای از ساختارهای طبیعی عمل نماید. براین اساس در جوامع انسانی نباید سلسله مراتب وجود داشته باشد

30اردیبهشت
مکتب جغرافیای انتقادی
یادداشت علمی

مکتب جغرافیای انتقادی

مطابق نظرات مارکسیستها در مورد کمونیسم، مهمترین ویژگی زندگی انسانها در یک جامعه طبقاتی از خود بیگانگی است و کمونیسم به این دلیل که آزادی انسانها را بهطور کامل به رسمیت میشناسد مکتبی مطلوب است.